Nabídka
Produkty a služby

Reklamační řád

Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na reklamaci zboží zakoupeného prostřednictvím internetového obchodu www.mikona.eu. Tento reklamační řád vychází ze Všeobecných obchodních podmínek pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.mikon.eu. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.9.2017.

Nároky z vadného plnění a záruka za jakost

Pokud má převzaté zboží nedostatky nebo nemá oprávněně očekávané vlastnosti, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným smluvním nebo předsmluvním parametrům, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během 6 měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při jeho převzetí.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, a to zejména tím, že zboží bylo používáno k jinému než obvyklému nebo prodávajícím stanovenému účelu. Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení.

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu či záručním listu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:
- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
- bezplatné odstranění vady opravou,
- přiměřenou slevou z kupní ceny,
- vrácením kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně nebo má zboží větší počet vad, může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Prodávající však neodpovídá za vady zboží způsobené:
- nesprávným skladováním zboží kupujícím,
- použitím nesprávného rozměru nebo tipy diskového kola,
- použitím zdeformovaného, zkorodovaného nebo znečištěného diskového kola,
- použitím nevhodného rozměru pneumatiky,
- použitím nevhodného dezénu nebo převedení pneumatiky,
- nesprávnou nebo neodbornou montáží,
- použitím pneumatiky při nesprávné geometrii vozidla nebo poškozením zboží od chybné části vozidla,
- přehuštěním nebo podhuštěním pneumatiky,
- přetěžováním nebi dlouhodobým nezatěžováním vozidla,
- mechanickým, agresivním nebo chemickým poškozením,
- poškozením pneumatiky, nesprávnou mezerou při dvoumontáži nebi cizím předmětem mezi dvěma pneumatikami,
- jízdou na pneumatice bez vzduchu,
- dodatečnou úpravou povrchu pneumatiky nařezáním nebo použitím pneumatiky pro sportovní účely (s výjimkou pneumatik určených pro tento účel),
- poškozením nebo znehodnocením zboží jiným vlivem (například požárem, havárií, vandalismem apod.),
- použitím pneumatiky pod úroveň minimální bezpečnostní hloubky dezénu stanovené zákonem,
- nesprávným používáním sněhových řetězů,
- použitím zboží v rozporu s návodem na obsluhu a při provozování za jiných podmínek, než ke kterým je zboží učeno,
- za opravu na zboží, které bylo provedeno neodborně a jejichž následkem došlo k poškození zboží.

Postup pro provedení reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od jejího zjištění. Reklamaci je kupující oprávněn učinit písemně na adresu: ul. Trenčianska 452, Púchov, PSČ: 020 01, na e-mail notes@mikona.sk . V reklamaci je kupující povinen sdělit své kontaktní údaje, označení zboží, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Vzorový formulář pro provedení reklamace naleznete zde : https://www.mikona.sk/db/wysiwyg/Image/CZ WEB/MIKONA_Reklamaní formulář.pdf
Změna volby způsobu vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

Nezvolí- li si kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení zboží, které je předmětem reklamace prodávajícímu.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci vady, včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu uplatnění reklamace o dobu uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu.

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.


Vyberte preferovanou prodejnu
Zavřít