Nabídka
Produkty a služby

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pouze pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.mikona.eu Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.9.2017.

Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím. Prodávající je společnost: Mikona s.r.o.., se sídlem: Trenčianska 452, 020 01 Púchov,
IČ: 31570364.
Registrace DPH pro Českou republiku : IČ DPH: CZ684270510
č.j. 2381485/18/3201-52050-806259 Finanční úřad pro Moravskoslezký kraj

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl: Sro, vložka číslo: 2094./R, která je provozovatelem elektronického obchodu www.mikona.eu

Článek I
Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu www.mikona.eu
2. Právní vztahy, které nejsou těmito VOP výslovně upraveny, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“).
3. Je-li kupujícím spotřebitel, jak je definováno v čl. II odst. 2 těchto VOP, pak se na vztahy neupravené těmito VOP použije rovněž zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).
4. Uzavřením kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím způsobem níže v těchto VOP uvedeným, kupující zároveň stvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, jejich obsah je mu znám a souhlasí s nimi. V případě zvláštních ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v uzavřené kupní smlouvě, která by mohla být v rozporu s těmito VOP, mají tato ustanovení kupní smlouvy přednost před ustanoveními VOP, se kterými jsou rozporu.

Článek II
Vymezení pojmů

1. Prodávající: provozovatel internetového obchodu www.mikona.eu obchodní společnost MIKONA s.r.o., IČ: 31 570 364, ul. Trenčianska 452, Púchov, PSČ: 020 01 Púchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Okresního soudu v Trenčíně, vložka č. 2094/R e-mail: notes@mikona.sk, tel.: 0041-42-4307837 (dále jen „prodávající“).
2. Kupující: každá osoba, která prostřednictvím internetového obchodu www.mikona.eu uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu, jejímž předmětem je zboží (dále jen „kupující“). Kupujícím - spotřebitelem je osoba, která při uzavírání kupní smlouvy s prodávajícím a plnění této smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.
3. Zboží: pneumatiky na osobní a užitkové automobily a doplňky nabízené prodávajícím v internetovém obchodu www.mikona.eu
4. Kupní smlouva: každá smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.mikona.eu , jejímž předmětem je zboží.

Článek III
Uzavření kupní smlouvy

1. Postup pro uzavření je kupní smlouvy je následující. Vyplněním a odesláním elektronické objednávky kupujícím dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany kupujícího. V této souvislosti je kupující povinen vyplnit všechny náležitosti elektronické objednávky, které jsou označené jako povinné údaje. Náležitosti návrhu na uzavření kupní smlouvy pak vychází z údajů uvedených kupujícím v elektronické objednávce, zejména co se týče druhu zboží, množství, ceny, způsobu platby a místa doručení zboží.
2. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem akceptace návrhu kupní smlouvy prodávajícím, a to prostřednictvím potvrzení objednávky ze strany prodávajícího doručeným kupujícímu prostřednictvím e-mailu. Automatické zaslání oznámení o přijetí objednávky prodávajícím se však v tomto smyslu za akceptaci objednávky nepovažuje. Přijetí nabídky s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou není považováno za akceptaci nabídky, ale za novou nabídku smlouvy učiněnou prodávajícím kupujícímu. Vzorové znění uzavřené kupní smlouvy naleznete zde : 
------
3. Prodávající je oprávněn akceptaci návrhu kupní smlouvy neprovést zejména v případě, kdy se kupujícím objednané zboží již nevyrábí, není dlouhodobě skladem apod.
4. Od okamžiku uzavření kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto VOP, tedy především povinnost prodávajícího dodat kupujícímu objednané zboží a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží a povinnost kupujícího zaplatit za zboží kupní cenu.
5. V případě, že kupující po odeslání objednávky zjistí, že tato obsahuje chyby nebo jiné nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem. Jakékoliv změny objednávky jsou však v tomto případě vůči prodávajícímu účinné až po jejich odsouhlasení prodávajícím.

Článek IV
Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

1. Kupující může od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde : 
-----
2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
3. Odstoupení od smlouvy kupující zašle prodávajícímu písemně na adresu: ul. Trenčianska 452, Púchov, PSČ: 020 01 Púchov, zašle na e-mail : notes@mikona.sk ve 14 denní lhůtě. Kupující není povinen uvést důvod, pro který od kupní smlouvy odstupuje.
4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to ve lhůtě do 14 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy učiněné kupujícím, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě je však kupující povinen prodávajícímu zaslat na adresu: ul. Trenčianska 452, Púchov, PSČ: 020 01 Púchov. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující. Zboží, které kupující zašle prodávajícímu zpět na dobírku, nebude prodávajícím převzato.
5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

Článek V
Kupní cena a platební podmínky

1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, nejsou v nich však zahrnuty náklady na dopravu nebo dobírku. K ceně zboží tak bude vždy připočítána cena za dopravu nebo dobírku. Cena za dopravu zboží nebo dobírku je vždy zobrazena u vybraného zboží.
2. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
3. Zboží je kupujícímu zasíláno tzv. na dobírku, tedy k úhradě kupní ceny zboží dochází při převzetí zboží od dopravce. Kupní cenu je možno uhradit pouze hotově.


Článek VI
Způsob doručování

1. Zboží bude kupujícímu dodáváno v pracovní dny v rámci území České republiky, a to prostřednictvím obchodní společnosti Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ: 613 29 266, se sídlem Říčany u Prahy - Modletice 135, Bratislava, PSČ : 251 01, zaps. v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C52346 (dále jen DPD“). Náklady na dodání zboží kupujícímu nese kupující. Prodávající nedodává zboží mimo území České republiky.
2. Zboží bude kupujícímu doručeno ve lhůtě do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud u jednotlivého zboží není uvedena jiná lhůta k dodání nebo pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak. Zboží bude doručováno na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Jakékoliv doklady ke zboží, zejména daňový doklad, záruční list, potvrzení či certifikáty jsou doručovány současně se zbožím.
3. Kupující bude formou e-mailu či SMS zprávy na jím uvedené kontaktní údaje informován o tom, že zboží mu bylo odesláno.
4. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době, porušuje tím svou povinnost vyplývající z uzavřené kupní smlouvy a těchto VOP a je povinen uhradit prodávajícímu poplatek za uskladnění za každý den prodlení se splněním této povinnosti ve výši 0,- Kč. Prodávající je oprávněn, poté, co kupujícího e-mailem či SMS zprávou upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí zboží, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytné výši je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek z prodeje zboží.


Článek VII
Záruka za jakost, práva z vadného plnění

1. Kupující je povinen při převzetí zboží toto řádně zkontrolovat a v případě jakýchkoliv nedostatků toto bezodkladně oznámit prodávajícímu, a to prostřednictvím dopravce, se kterým o tom sepíše písemný záznam.
2. Pokud má převzaté zboží nedostatky nebo nemá oprávněně očekávané vlastnosti, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným smluvním nebo předsmluvním parametrům, jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.
3. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. 4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.
5. Během 6 měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při jeho převzetí.
6. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, a to zejména tím, že zboží bylo používáno k jinému než obvyklému nebo prodávajícím stanovenému účelu. Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení. Prodávající dále neodpovídá za vady zboží způsobené:
- nesprávným skladováním zboží kupujícím,
- použitím nesprávného rozměru nebo tipy diskového kola,
- použitím zdeformovaného, zkorodovaného nebo znečištěného diskového kola,
- použitím nevhodného rozměru pneumatiky,
- použitím nevhodného dezénu nebo převedení pneumatiky,
- nesprávnou nebo neodbornou montáží,
- použitím pneumatiky při nesprávné geometrii vozidla nebo poškozením zboží od chybné části vozidla,
- přehuštěním nebo podhuštěním pneumatiky,
- přetěžováním nebi dlouhodobým nezatěžováním vozidla,
- mechanickým, agresivním nebo chemickým poškozením,
- poškozením pneumatiky, nesprávnou mezerou při dvoumontáži nebi cizím předmětem mezi dvěma pneumatikami,
- jízdou na pneumatice bez vzduchu,
- dodatečnou úpravou povrchu pneumatiky nařezáním nebo použitím pneumatiky pro sportovní účely (s výjimkou pneumatik určených pro tento účel),
- poškozením nebo znehodnocením zboží jiným vlivem (například požárem, havárií, vandalismem apod.),
- použitím pneumatiky pod úroveň minimální bezpečnostní hloubky dezénu stanovené zákonem,
- nesprávným používáním sněhových řetězů,
- použitím zboží v rozporu s návodem na obsluhu a při provozování za jiných podmínek, než ke kterým je zboží učeno,
- za opravu na zboží, které bylo provedeno neodborně a jejichž následkem došlo k poškození zboží.

7. Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu či záručním listu. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy:
- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
- bezplatné odstranění vady opravou, - přiměřenou slevou z kupní ceny,
- vrácením kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

8. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

9. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně nebo má zboží větší počet vad, může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


Článek VIII
Vyřízení reklamace

1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od jejího zjištění. Reklamaci je kupující oprávněn učinit písemně na adresu: ul. Trenčianska 452, Púchov, PSČ: 020 01, na e-mail : notes@mikona.sk. V reklamaci je kupující povinen sdělit své kontaktní údaje, popis zboží, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Vzorový formulář pro provedení reklamace naleznete zde : https://www.mikona.sk/db/wysiwyg/Image/CZ WEB/MIKONA_Reklamaní formulář.pdf
Změna volby způsobu vyřízení reklamace bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.
2. Nezvolí- li si kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
3. Kupující je povinen prokázat nákup zboží u prodávajícího. Lhůta pro vyřízení reklamace běží ode dne předání/doručení zboží, které je předmětem reklamace prodávajícímu.
4. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci vady, včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodnou písemně na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
5. Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
6. Záruční doba se prodlužuje o dobu uplatnění reklamace o dobu uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.
7. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat prostřednictvím e-mailu. 8. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.


Článek IX
Ochrana osobních údajů

1. Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodívající eviduje a je oprávněn tyto údaje měnit, případně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
2. Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by tím vznikaly jakékoliv náklady.
3. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než DPD.
4. Kupující poskytuje své údaje prodávajícímu v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy


Článek X
Řešení sporů

1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.
2. Kupující se může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s. přes https://www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009.
3. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.
4. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz/).


Vyberte preferovanou prodejnu
Zavřít